Методична робота

Основною ланкою в системі управління підвищенням кваліфікаційного рівня педагогів Брацлавського навчально-виховного комплексу є методична робота.

Методична робота – це складова освітнього процесу, засіб управління навчально-виховним процесом, спрямована на вдосконалення професійно-педагогічної культури педагогів, розробку та впровадження нових технологій навчання і виховання, створення і поширення педагогічного досвіду. Основною метою методичної роботи є забезпечення умов систематичної, колективної й індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення рівня їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності, доведення фахової та методичної компетентності до рівня сучасних вимог розвитку освіти і суспільства.

Методична робота забезпечує заходи, що концентруються навколо науково-методичної проблеми:

 

«Впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес через застосування інноваційних технологій».

 

Зазначена проблема вирішується через:

 

 • впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження в практику роботи сучасних освітніх інноваційних технологій;
 • здійснення педагогами комплексу особистісного підходу у навчанні та вихованні учнів;
 • опанування педагогами комп’ютерної грамотності;
 • створення здоров’я зберігаючого середовища у навчальному закладі.

Стратегічна мета навчального закладу – навчити дітей жити у світі, який постійно змінюється.

Найголовнішим та істотним у методичній роботі комплексу є надання реальної, діючої допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь і необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості. Тому для підвищення ефективності функціонування системи методичної роботи з педагогічними кадрами дирекція комплексу керується вимогами, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

 • практичною спрямованістю;
 • науковістю;
 • конкретністю;
 • оперативністю;
 • оптимальним поєднанням різних форм і методів цієї роботи.

3 метою вдосконалення системи науково-методичної роботи, в комплексі створені умови, дотримання яких забезпечує підвищення її результатів і всебічне постійне інформування членів педколективу про інноваційні процеси в освіті; створення атмосфери творчого пошуку, стимулювання педагогічної ініціативи, взаєморозуміння, підтримка з боку адміністрації, опанування методиками наукового пошуку, дослідження, удосконалення матеріально- технічної бази комплексу. Тому методичну роботу ми будуємо на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

Важливою умовою успішної організації методичної роботи є створення системи інформаційного та матеріального забезпечення навчально-виховного процесу. З цією метою в комплексі працює сучасний методичний кабінет – це той освітній простір, в якому спільно розвиваються і вчителі, і учні. Для координації науково-методичної роботи в комплексі було розроблено структуру методичної роботи. Така структура методичної роботи дає можливість задовольнити потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня, виховувати вимогливість до своєї педагогічної праці, стимулювати бажання пошуку більш раціональних методів навчання і виховання.

На першому рівні:

Методична рада – орган колективного управління, консиліум педагогів – професіоналів з питань навчально-виховної роботи.

До методичної ради входять представники адміністрації, керівники методичних об’єднань, асоціацій і творчих груп, практичний психолог, соціальний педагог. Рада розглядає, визначає концептуальні напрями діяльності комплексу; акумулює відомості про зміст методичної роботи всіх структурних підрозділів; розробляє рекомендації щодо реалізації загальної концепції комплексу відповідно до основних напрямів розвитку; аналізує стан науково-методичного забезпечення освітнього процесу; визначає стратегію запровадження інновацій та проблемних завдань, керує інноваційною діяльністю в комплексі та аналізує її ефективність; визначає зміст і форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Відповідно до другого рівня працюють методичні об’єднання, асоціації.

Ефективна робота методичних об’єднань, асоціацій активізує участь педагогів у районних та обласних заходах: конкурсах, виставках, семінарах, олімпіадах.

Шкільні методичні об'єднання, асоціації працюють над формуванням ключових компетентностей учителів:

 • застосування інформаційних та комунікативних технологій;
 • розвиток творчості та винахідливості;
 • застосування знань і технологій на практиці;
 • оволодіння навичками дослідницької роботи;
 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального розвитку обдарованих учнів.

Особлива увага під час організації методичної роботи приділяється роботі з молодими педагогами. Для цього використовуються такі форми роботи:

 • парне співробітництво (досвідчений учитель — уолодий вчитель);
 • стажування і звіт на методичному об'єднанні або методичній раді;
 • індивідуальні консультації;
 • діагностування;
 • заняття школи становлення молодого вчителя, мета якої – вивчення технології сучасного уроку.

У жовтні проводиться тиждень наставника, в ході якого стажисти стають учасниками різноманітних методичних заходів.

Щороку в квітні підсумок роботи з молодими спеціалістами підводиться під час тижня ініціативи і творчості молодих «Відкрий у собі талант», у ході якого проводяться:

 • методичний аукціон;
 • захист моделі уроку;
 • педагогічна олімпіада;
 • педагогічний ринг;
 • розв'язання педагогічних ситуацій;
 • захист системи позаурочної роботи з предмета;
 • реклама наочності;
 • презентація творчих робіт;
 • засідання круглого столу «Як зробити урок ефективним» з використанням інтерактивних технологій «Синтез думок», «Мікрофон», «Мозкова атака», «Обговорення проблеми в загальному колі».

Набула індивідуально-особистісних орієнтирів самоосвіта вчителів. Педагоги самостійно обирають тему педагогічного дослідження, керуючись прагненням подолати невирішені проблеми або вдосконалити сильні сторони викладання. У вересні проводиться інструктивно-методична нарада з організації самостійної діяльності вчителя. Протягом року з педагогами проводяться бесіди щодо роботи над індивідуальною методичною проблемою, надається консультативна допомога, відвідуються уроки з метою виявлення ефективності педагогічної діяльності. В травні на методичній нараді підводяться підсумки творчої роботи вчителів із дослідження обраних індивідуальних проблемних тем. Атестація педагогічних працівників надає широкі можливості в організації творчої майстерності педагога. Традиційним стало проведення в школі декади педагогічної майстерності, в якій беруть участь педагоги, що атестуються.